AMERICANA. To, co najlepsze w USA.

Magdalena Żelazowska po raz drugi przyjechała do nas, by podzielić się swoją podróżniczą pasją. W lipcu poprzedniego roku 2022, opowiadała o magii Nowego Yorku. Była wówczas w trakcie pisania kolejnej książki i umówiliśmy się, że jak tylko zostanie wydana, to znów się spotkamy, by kontynuować opowieści o Ameryce. Autorka dotrzymała słowa i 19 stycznia 2023 mogliśmy się spotkać ponownie, i wspólnie przemierzać zakątki różnych miejsc w USA.

Magdalena Żelazowska potrafi swoim sposobem bycia wytworzyć bardzo przyjazny klimat spotkania. Słuchając, ma się poczucie, że dzieli się z nami swoją pasją ktoś, kto lubi świat i ludzi, i swoje opowieści snuje, nie po to, by zaimponować, lecz by sprawić słuchaczom radość i zachęcić do równie aktywnego zwiedzania świata.

Młodzi przyszli podróżnicy

Słuchając opowieści ilustrowanych zdjęciami, faktycznie budzi się tęsknota, by samemu pojechać i te wszystkie rzeczy zobaczyć, poczuć, doświadczyć. Ma się wrażenie, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki – wystarczy wsiąść do samolotu, wylądować na JFK (John F. Kennedy International Airport), przywitać się z Nowym Yorkiem i dać się pociągnąć dalej w głąb Ameryki.

Magdalena Żelazowska, podobnie jak rok temu, jest w trakcie pisania kolejnej książki. Tym razem o Amerykanach. Powstaje zatem kolejna powieść, która domknie amerykański tryptyk. A może i otworzy kolejny? W każdym bądź razie znów jesteśmy umówieni. Czekamy na kolejny wieczór przyjacielskich, podróżniczych opowieści. Amerykański patchwork kusi i obiecuje, że każdy kolejny aspekt, każde kolejne miejsce otworzy przed nami kolejne przestrzenie amerykańskiej przygody.

Mapa Sta­nów Zjed­no­czo­nych przy­po­mina pat­chwor­kową na­rzutę. Na Wschod­nim Wy­brzeżu tro­chę po­marsz­czoną, jak na kra­wę­dzi po­śpiesz­nie po­ście­lo­nego łóżka, a da­lej już wy­gła­dzoną, z ła­tami rów­nymi jak od li­nijki. Pięć­dzie­siąt sta­nów Ame­ryki. Gdy pa­trzę na tę barwną ukła­dankę roz­piętą mię­dzy oce­anami, za­wsze mnie za­dzi­wia, że ten kraj jest w ogóle moż­liwy. 

Jak za­pa­no­wać nad tak ogrom­nym te­ry­to­rium? Czy da się upil­no­wać jego gra­nice i we­wnętrzny po­rzą­dek? Kto jest w sta­nie okieł­znać trzy­sta trzy­dzie­ści trzy mi­liony miesz­kań­ców, któ­rzy przy­byli tu ze wszyst­kich stron świata? Co poza pasz­por­tem mają ze sobą wspól­nego no­wo­jor­czyk, ran­czer z Tek­sasu i sur­fer z Ka­li­for­nii? To od­ważne i wy­ma­ga­jące po­łą­cze­nie. Różne wzory, fak­tury i ko­lory Ame­ryki gryzą się jed­nak tylko po­zor­nie. Z szer­szej per­spek­tywy two­rzą za­ska­ku­jąco har­mo­nijną ca­łość. Jest w niej coś prze­kor­nego, kon­tra­stu­ją­cego, ale też przy­tul­nego. Chce się to mieć. Chce się tu być.

Magdalena Żelazowska, Americana. To, co najlepsze w USA. Wstęp.

Magdalena Żelazowska jest pisarką, dziennikarką, autorką książek Americana. To co najlepsze w USA oraz Nowy Jork. Opowieści o mieście, powieści Zachłanni o pokoleniu “słoików” oraz Hotel Bankrut o kryzysie ekonomicznym. Nakładem wydawnictwa National Geographic ukazał się jej zbiór rozmów z polskimi emigrantkami pt. Rzuć to i jedź, czyli Polki na krańcach świata. Jej artykuły ukazują się w wielu magazynach i portalach, takich jak Twój Styl, Podróże, Poznaj Świat, Wirtualna Polska, Onet, Interia, Styl.pl i innych. Prowadzi blog zelazowska.pl.